Bouwknopen

categorie: energy | gepost op 2 march 2011

Door de steeds toenemende eisen omtrent isolatie, luchdichtheid en ventilatie worden bouwknopen steeds belangrijker. Elke onderbreking in de isolatie schil zorgt mogelijks voor een warmteverlies. Afhankelijk van verschillende omstandigheden kan dit zelfs aanleiding geven tot condensatie aan de warme (binnen) zijde van de schil. Naar wooncomfort, hygiëne en gezondheid toe dienen we hier dan ook de nodige aandacht aan te besteden.

Op 8 december 2010 werd een volgende stap gezet richting 2020 doelstellingen. Die dag werd in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit van 1 december 2010 gepubliceerd, waarin de invoerdatum en methodiek voor het inrekenen van bouwknopen werd vastgelegd.

Bouwknopen ?

Een bouwknoop wordt omschreven als een verzameling van plaatsen in de gebouwschil, waar er mogelijk extra warmteverlies kan optreden. Dit is verschillend van een koudebrug, een plaats waar ongeoorloofde warmteverliezen optreden en waar condensatie- en schimmelproblemen kunnen voorkomen.
Een koudebrug heeft een negatieve connotatie, terwijl een bouwknoop evenzeer positief als negatief kan uitvallen, afhankelijk van de opbouw en samenstelling van de knoop.

Wanneer ?

Alle EPB-plichtige bouwprojecten waarvoor een K-peil dient te worden berekend en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of gemeld vanaf 1 januari 2011.

Hoe ?

Er worden 3 mogelijkheden aangeboden om koudebruggen in te rekenen:

  • Optie A: Hierbij wordt er een gedetailleerde berekening uitgevoerd van alle bouwknopen in het gehele bouwproject. Ofwel kiest men voor het berekenen van de bouwknopen door middel van een software pakket, ofwel wordt er gekozen voor waarden bij ontstentenis. Deze waarden zijn echter zeer pessimistisch waardoor het steeds loont om een volledige doorrekening van de bouwknopen uit te voeren. Deze doorrekening resulteert in een toe – of afname van het K-peil, met een grootte afhankelijk van de grootte van de warmteverliezen en de lengte van de bouwknopen.
  • Optie B: Hierbij wordt getracht om op een pragmatische en eenvoudige manier de invloed van bouwknopen in te rekenen. Dit gebeurt door middel van de EPB-aanvaarde bouwknopen, waarbij elke bouwknoop dient te voldoen aan bepaalde eisen omtrent de isolerende delen.
    Wanneer er aan een van de eisen voldaan is, wordt de bouwknoop beschouwd als zijnde ‘EPB-aanvaard’. De bouwknopen die niet voldoen aan de eisen, worden ofwel numeriek berekend ofwel ingegeven als waarde bij ontstentenis (zeer negatief). De invloed van een niet EPB-aanvaarde bouwknoop op het K-peil is afhankelijk van de warmteverliezen en lengte van de bouwknopen. Voor deze methode wordt steeds een toeslag van 3 K-punten ingerekend + toe- of afname van het K-peil in functie van de niet EPB-aanvaarde bouwknopen.
  • Optie C: Als er niet wordt gekozen voor optie A of B is het bijkomende warmteverlies doorheen de bouwknopen onbekend en wordt er gerekend met een veilige toeslag van 10K-punten. Een dergelijk ontworpen gebouw zal extra isolatie vragen om de ongekende warmteverliezen door de bouwknopen te compenseren en om aan de K-peileis te voldoen die op die manier dus 10K-punten strenger is. Bovendien druist deze werkwijze in tegen de regels van de goede praktijk, want dergelijke ontwerpen houden een verhoogd risico in op condensatie en schimmelvorming, met bouwschade tot gevolgd.

Taken ?

De architect heeft deontologisch als ontwerper de taak om koudebruggen te vermijden en zoveel mogelijk EPB-aanvaarde bouwknopen te ontwerpen. Vermits hij controle heeft op de werken impliceert dit dat hij er moet op toe zien dat de aannemer de detaillering van de bouwknopen uitvoert volgens het concept van de ontwerper. De architect is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorziene EPB-aanvaarde bouwknopen.

De architect dient aan de verslaggever de gegevens over te maken van de niet EPB-aanvaarde bouwknopen zodat de verslaggever deze kan opnemen in de berekening en de aangifte. Het is best dat de verslaggever deze gegevens expliciet opvraagt via de aangifteplichtige. De verslaggever moet de niet EPB-aanvaarde bouwknopen rapporteren. .

Overzicht berichten

Bouwknopen
2 march 2011
Ice Challenge
2 july 2010
Oververhitting
17 may 2010

Wenst u meer informatie?

Neem dan snel contact op met ons!
Bel +32 (0)3 289 74 87 of stuur een bericht.