Energie

Energie en duurzaamheid, twee begrippen die niet meer weg te denken zijn in onze huidige leefwereld. De wijzigingen in de klimatologische omstandigheden hebben mensen wakker geschud, doen nadenken. Nieuwe ideeën leidden tot nieuwe ontwerpen, nieuwe ontwerpen zorgen voor nieuwe handelingen en uitvoeringsmethoden, en uiteindelijk zal het gehele levenspatroon van de mens aangepast worden naar deze nieuwe norm.

Deze nieuwe levenstandaard uit zich in een doorgedreven en  duurzaam energiebeleid, waarbij men het economisch en sociaal belang tracht te verzoenen met de draagkracht van onze handelingen op het milieu.

In de bouwwereld dragen wij ons steentje bij. Met een doorgedreven studie in de nieuwbouw en renovatie proberen wij het verschil te maken. De bouwheer bijstaan en begeleiden in de doolhof van wetgevingen en maatregelen, waarbij de nadruk ligt op energie en duurzaamheid, maar waarbij het economisch standpunt niet uit het oog verloren wordt, is onze hoogste prioriteit.

Energiezuinig bouwen

De isolatiereglementering spreekt van een dimensieloos K-peil, dat berekend wordt aan de hand van de U-waarden van alle onderdelen van de buitenschil en de compactheid van het gebouw. Vanaf september 1992 werd hier een strikte eis opgelegd, die toen K65 (maximaal 65 K-punten) bedroeg. Een jaar later werd deze eis reeds aangepast naar K55.

Sinds januari 2006 spreken we van een nieuw type reglementering, namelijk Energie Prestatie en Binnenklimaat van gebouwen (EPB). De EPB legt 5 verschillende eisen op. [+]

 • E-peil (energieprestatie) E100
 • K-peil (globale warmte-isolatie) K45
 • U- en R-waarden (thermische isolatie)
 • Ventilatievoorzieningen
 • Beperken van oververhitting

Vanaf 1 januari 2010 is de EPB-regelgeving strenger geworden. Het E-peil mag nu nog maximaal E80 bedragen, en de buitenmuren en daken dienen nog beter geïsoleerd te worden.

De laatste aanpassingen zijn geldig voor stedenbouwkundige aanvragen vanaf 01-01-2012. Hierbij is er een 6de eis bijgekomen: De netto-energiebehoefte mag maximaal 70 kWh/m² bedragen. De oorspronkelijke 5 eisen van 2006 zijn nu als volgt:

 • E-peil (energieprestatie) maximaal E70
 • K-peil (globale warmte-isolatie) maximaal K40
 • Netto-energiebehoefte maximaal 70 kWh/m²
 • Maximale U- en minimale R-waarden (thermische isolatie) zijn allen aangepast
 • Ventilatievoorzieningen
 • Beperken van oververhitting

Infinum helpt de bouwheer bij het behalen van de eisen gekoppeld aan de EPB-regelgeving en het nemen van verdere energiezuinige maatregelen. Hierbij worden de verschillende alternatieven bekeken en gesimuleerd, om zo tot een energiezuinige woning te komen, afgestemd op de eisen en de noden van de bouwheer.

Meerdere energiebesparende maatregelen leiden tot een verdere daling van zowel het E- als het K-peil. Van zodra de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte ≤ 30 kWh/m² spreken we van een lage energiewoning. Hiertoe moet het E-peil dalen tot minstens E40 en het K-peil tot minstens K25. Om dit te bereiken is een goed ontwerp van de woning, rekening houdend met compactheid en oriëntatie, zeer belangrijk. Maximalisatie van de zonnewinsten en toch rekening houden met het risico op oververhitting is hierbij reeds zeer belangrijk!

Wanneer energieverlies verder wordt gereduceerd tot een absoluut minimum en de warmtewinsten worden geoptimaliseerd door het gebruik van passieve energie, bekomt men een evenwicht in de energiebalans en spreekt men van “de PassiefHuis Standaard”. [+]

Dit concept vertrekt van 6 zeer belangrijke punten:

 • Warmteverliezen beperken aan de hand van  doorgedreven isolatie;
 • Warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw;
 • Warmtewinsten optimaliseren door gebruik van passieve energie;
 • Luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning;
 • Laag energiegebruik door efficiënte apparaten;
 • Hernieuwbare energie.

Wanneer deze punten in acht genomen worden en aan de opgelegde normen voldoen, dan is het gebouw in staat om zonder een klassieke verwarmingsinstallatie (en bijbehorende energiefactuur) een zeer comfortabel binnenklimaat te garanderen. Er wordt niet meer actief verwarmd en men spreekt dan van een ‘passief’ gebouw of ‘passiefhuis’.

Infinum begeleidt de bouwheer en het volledige bouwteam in het passief bouwen. Samen met de architect wordt een voorontwerp opgemaakt, met een optimalisering van de oriëntatie van het gebouw en de te voorziene raamoppervlakten. Uiteindelijk wordt overgegaan naar het gedetailleerde ontwerp waarbij materiaalkeuzes worden besproken, bouwdetails worden opgemaakt, …. zonder het comfort uit het oog te verliezen.  Hierbij maken wij onder andere gebruik van het Passief Huis ProjecteringsPakket (PHPP), een rekentool om de constructiedelen te toetsen aan de passief huis standaard.

Na oplevering van het project kunnen we ook instaan voor de certificatie van het project.
Het is onze taak en plicht om de bouwheer wegwijs te maken in deze moeilijke materie en ervoor te zorgen dat het uiteindelijke gebouw voldoet aan alle eisen en noden!

Certificering

Bouwheren die gebouwd hebben volgens de passiefhuisstandaard kunnen het passiefhuiscertificaat aanvragen. Dit is een kwaliteitsverklaring voor het passiefhuisproject, die in België momenteel de hoogste onafhankelijke garantie biedt op een energiezuinig gebouwschil. Met een gecertificeerd passiefhuis maakt u als bouwheer bovendien aanspraak op bepaalde fiscale voordelen.

Infinum verzorgt de volledige PHPP-berekeningen, die nodig zijn om het passiefhuiscertificaat te bekomen.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf 1 februari 2008 dient er een haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen te worden opgemaakt, bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor gebouwen groter dan 1000 m². Afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw, dienen er bepaalde technieken te worden onderzocht. [+]

 • Stads/blokverwarming of –koeling (indien beschikbaar)
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp voor verwarming
 • Gedecentraliseerde systemen voor energievoorziening op basis van hernieuwbare energiebronnen:
  • Biomassaketel
  • Zonneboiler of warmtepompboiler
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen

De te onderzoeken technieken zijn zo geselecteerd dat de kans heel groot is dat de toepassing effectief haalbaar en economisch rendabel is. Een dergelijke haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp, zodat bijsturingen in de ontwerpfase kunnen worden doorgevoerd. Dit zorgt uiteindelijk voor een doordachte implementatie van de onderzochte technieken, afgestemd op de specifieke parameters en eisen van het project.

Energieadvies

Infinum levert particulieren en bedrijven ook algemeen energieadvies. Dit advies kan voortvloeien uit een eenvoudige situatieanalyse maar kan ook een complexe doorlichting van de woning of het bedrijf vereisen. In een dergelijk onderzoek wordt het verwarmingssysteem, de isolatie van het gebouw, de alternatieve energiesystemen, …, kortom de volledige energiehuishouding van het gebouw, onder de loep genomen. Dergelijke onderzoeken zorgen voor specifieke oplossingen en maatregelen om het energieverbruik terug te schroeven.

Blowerdoor

Voor het behalen van het Passiefhuis-certificaat en ter verbetering van het E-peil van elke woning, dient er een testrapport/certificaat aangeleverd te worden van de luchtdichtheid van de gebouwschil conform de norm NBN EN 13829 volgens meetmethode A en bij over- en onderdruk. De methode waarmee deze luchtdichting wordt gemeten, is de blowerdoor test. Deze test dient om de mate van luchtdichtheid van een gebouw te kwantificeren.

Aan de hand van de resultaten van deze test (test A), kan de quantificatie van luchtdichting in de woning worden ingegeven in de EPB- en PHPP-software. Dit zorgt, in de EPB-software voor een daling van het E-peil (tot 10 à 12 E-punten) waardoor de sprong naar subsidiëring soms zeer snel kan worden gemaakt.

Infinum beschikt zelf over het gekwalificeerde personeel en de nodige apparatuur om een blowerdoor test uit te voeren conform de vooropgestelde meetprocedure en normering. Tevens kunnen wij tijdens de blowerdoor test de aanwezige luchtlekken opzoeken om nog verdere verbetering aan de luchtdichtingsschil door te voeren.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of voor het opmaken van een offerte.

Erkenningen

 • Energiedeskundige type A – Energie Prestatie Certificaat (EPC) voor verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
 • Energiedeskundige type C – Energie Prestatie Certificaat (EPC) voor publieke gebouwen
 • Energiecoördinator
 • EPB verslaggever

Referenties

Lidmaatschappen

Laatste Nieuws

Ook in 2013 wordt het vertrouwen in Infinum bevestigd als solide partner in diverse projecten!

29 january 2013

Zo zal Infinum het projectmanagement uitvoeren voor de herontwikkeling van 2 grote retailsites in opdracht van de internationale vastgoedgroep Redevco.

Infinum werd tevens aangesteld als extern milieucoördinator van het volledige Vlaamse terminalnetwerk van het olieconcern ARGOS Group.

Ook onze expertise in energie gerelateerde materies wordt bevestigd door onder meer de studie voor de grootschalige herontwikkelingsprojecten “Waeslandia Fase 2” en “Rootputstraat-Vijfstraten” aan onze portefeuille toe te voegen.

 

Wenst u meer informatie?

Neem dan snel contact op met ons!
Bel +32 (0)3 289 74 87 of stuur een bericht.